Algemene voorwaarden

Bij het gebruik van de Diensten via de website booqy.nl (hierna: de Website) van de onderneming NMBS B.V. ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer nieuw nummer, ga je akkoord met de onderstaande Algemene voorwaarden. Booqy behoudt te allen tijde het recht om de onderstaande Algemene voorwaarden aan te passen met of zonder berichtgeving.

Definities

In deze algemene voorwaarden hanteren we de volgende definities voor de volgende begrippen:

 • Gebruiker - Een natuurlijke persoon/rechtspersoon of andere zelfstandige entiteit die een (proef)abonnement heeft op de Diensten van Booqy.
 • Booqy - NMBS B.V. ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64432262.
 • Deelname - Het door de gebruiker met behulp van een abonnement gebruik kunnen maken van de Diensten van Booqy.
 • Abonnement - De overeenkomst tussen Booqy en een Gebruiker die de Gebruiker het recht geeft om, tegen betaling van het geldende tarief, gedurende de door de Gebruiker te bepalen duur de overeengekomen Diensten te ontvangen.
 • Diensten - Het verschaffen van een (cloud accounting) platform voor het online maken en versturen van facturen, het registreren van gewerkte uren, het registreren van kilometers, het registreren en rubriceren van ontvangsten en uitgaven, het voorbereiden van omzetbelastingaangiften en het opslaan van persoonlijke documenten (zoals paspoort, verzekeringspolissen en dergelijke).
 • Website - De website van Booqy, toegankelijk via de URL Booqy.nl
 • Booqy-account - Persoonlijk account van de Gebruiker bij Booqy.
 • Inloggegevens - Persoonlijk toegekende/ingestelde gebruikersnaam en wachtwoord waarmee de Gebruiker toegang krijgt tot zijn Booqy-account.
 • Algemene Voorwaarden - De algemene voorwaarden zoals omschreven in de volgende artikelen.

Artikel 1 Algemeen

 • 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder Abonnement tussen Booqy en Gebruiker, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 • 1.2 Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht, mits en voor zover schriftelijk door Booqy en Gebruiker overeengekomen.
 • 1.3 De toepasselijkheid van eventuele Algemene Voorwaarden van Gebruiker wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • 1.4 Het niet naleven van deze Algemene Voorwaarden resulteert in directe afsluiting van het Booqy-account van Gebruiker.

Artikel 2 Totstandkoming Deelname/Abonnement

 • 2.1 Een Deelname kan enkel elektronisch door middel van het invullen van het aanmeldformulier op de Website tot stand komen.
 • 2.2 Wanneer een aanmeldformulier wordt opgestuurd naar Booqy en de Algemene Voorwaarden zijn geaccepteerd kan dit als Abonnement worden aangeduid, mits Booqy vervolgens instemt met deze aanmelding.
 • 2.3 Als Booqy haar Diensten verleent is er sprake van een Abonnement en zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
 • 2.4 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen tenzij schriftelijk anders is vermeld door Booqy.

Artikel 3 Accountvoorwaarden, wachtwoord en beveiliging

 • 3.1 De Gebruiker dient minimaal 18 jaar of ouder te zijn.
 • 3.2 De Gebruiker dient een natuurlijk persoon te zijn of rechtsgeldig te worden vertegenwoordigd door een natuurlijk persoon, accounts geregistreerd door robots of andere geautomatiseerde methodieken zijn niet toegestaan.
 • 3.3 Gebruiker verstrekt zijn/haar persoonlijke gegevens tijdens het aanmeldproces.
 • 3.4 De Inloggegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet met derden worden gedeeld.
 • 3.5 Gebruiker is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het geheimhouden van gebruikersnaam en wachtwoord, Booqy kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
 • 3.6 Gebruiker is aansprakelijk voor alle activiteiten en alle content die geplaatst wordt onder zijn/haar account.
 • 3.7 Eén (1) persoon of onderneming mag maximaal één (1) keer gebruik maken van een proefabonnement, tenzij anders overeengekomen met Booqy.
 • 3.8 Het is niet toegestaan om meer dan één (1) onderneming onder te brengen in een Booqy account. Echter het onderbrengen van meerdere handelsnamen van een onderneming in één Booqy account is wel toegestaan.
 • 3.9 Het is niet toegestaan om Booqy te gebruiken voor illegale doeleinden, Gebruiker verklaart de toepasselijke (inter)nationale wet- en regelgeving niet te schenden.
 • 3.10 Booqy is niet aansprakelijk voor enig verlies dat Gebruiker mogelijk lijdt als gevolg van het gebruik van zijn/haar wachtwoord of Account door derden, met of zonder medeweten van Gebruiker. Gebruiker mag nooit andermans account gebruiken zonder de toestemming van de eigenaar van het account.

Artikel 4 Prijzen, Betalingsvoorwaarden en voorwaarden account omzetting

 • 4.1 Alle door Booqy genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (21% B.T.W.), tenzij anders is vermeld door Booqy.
 • 4.2 De betaling geschiedt vooraf per kalendermaand via Ideal, Paypal, Visa of Mastercard, conform de tarieven zoals deze op de website staat vermeld.
 • 4.3 Bij het omzetten van een gratis account naar een betaald account wordt het gratis account direct omgezet naar een betaald account en wordt het gratis account automatisch beëindigd. Op de dag van omzetting gaat tevens de betalingsverplichting in.
 • 4.4 Bij een betalingsachterstand wordt de Booqy account van Gebruiker tijdelijk afgesloten. Per e-mail ontvangt de Gebruiker instructies over uitstaande betalingsverplichtingen en de mogelijkheden tot re activatie van zijn/haar account. Eventuele extra kosten kunnen hierbij in rekening worden gebracht.

Artikel 5 Opzeggingen

 • 5.1 Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het opzeggen van zijn/haar Booqy account, Gebruiker kan uitsluitend opzeggen door middel van de volgende stappen: 1. Gebruiker stuurt een e-mail met daarin de opzegging naar Booqy. 2. Booqy bevestigt de opzegging. Een andere vorm van opzegging wordt niet geaccepteerd en dus ook niet verwerkt.
 • 5.2 Op het moment dat Gebruiker zijn/haar Booqy account opzegt, wordt het account en de betaling direct stopgezet. Een betaald Booqy account is op elk moment opzegbaar.
 • 5.3 Alle data van Gebruiker wordt 1 jaar na het stopzetten van de account verwijderd. Gebruiker heeft na de opzegging gedurende 1 jaar toegang tot zijn Booqy-account uitsluitend om zijn bestanden en gegevens te downloaden.
 • 5.4 Gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de wettelijke bewaarplicht van zijn/haar facturen en andere informatie en bescheiden, ook na het opzeggen van het Booqy-account.

Artikel 6 Aanpassingen van de diensten en prijzen

 • 6.1 Booqy behoudt het recht om elk moment, met of zonder berichtgeving, wijzigingen door te voeren in haar Diensten.
 • 6.2 Booqy behoudt het recht om elk moment, met of zonder berichtgeving, tijdelijk haar Diensten stop te zetten, bijvoorbeeld in geval van onderhoud.
 • 6.3 Booqy behoudt het recht om haar Diensten permanent stop te zetten. Mocht dit het geval zijn, dan wordt dit minimaal 3 kalendermaanden van tevoren aangekondigd op www.booqy.nl
 • 6.4 Booqy behoudt het recht om prijswijzigingen voor het gebruik van haar Diensten door te voeren. Deze prijswijzigingen worden minimaal één (1) kalendermaand van te voren aangekondigd op www.booqy.nl

Artikel 7 Geheimhouding

 • 7.1 Indien en voor zover bij de uitvoering van de Diensten of anderszins vertrouwelijke informatie van Gebruiker ter kennis komt aan Booqy zal Booqy deze informatie alleen gebruiken voor het uitvoeren van de Diensten en toegang tot de informatie beperken tot personen die daarvan voor dat doel kennis moeten nemen. Booqy staat ervoor in dat deze personen door een arbeidsovereenkomst en/of een geheimhoudingsovereenkomst verplicht zullen zijn tot geheimhouding van deze vertrouwelijke informatie.
 • 7.2 Onder vertrouwelijke informatie valt niet informatie die reeds openbaar was op het moment dat deze ter kennis kwam van Booqy, die naderhand openbaar is geworden buiten toedoen van Booqy, of die Booqy ook van een derde heeft gekregen zonder dat daarbij een geheimhoudingsplicht is opgelegd en deze derde evenmin tot geheimhouding verplicht was.

Artikel 8 Copyright en eigendom van content

 • 8.1 Alle auteursrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, merkrechten, andere intellectuele en industriële eigendomsrechten op, alsmede alle soortgelijke rechten ter bescherming van informatie met betrekking tot de Web Applicatie, de programmatuur waarvan Booqy gebruik maakt en Documentatie, zijn het exclusieve eigendom van Booqy. Geen van de in het Abonnement of de algemene voorwaarden opgenomen bepalingen, noch het verlenen van de Diensten, kan zo worden opgevat dat deze leidt tot een volledige of gedeeltelijke overdracht van die rechten aan de Gebruiker.
 • 8.2 De intellectuele eigendomsrechten op de Diensten van Booqy blijven berusten bij Booqy. Met betrekking tot programmatuur en andere daarvoor in aanmerking komende Diensten verleent Booqy hierbij, onder de opschortende voorwaarde van betaling door Gebruiker van alle in het kader van het abonnement door hem verschuldigde bedragen, aan Gebruiker een gebruiksrecht dat niet exclusief en niet overdraagbaar is.
 • 8.3 Booqy zal nooit het eigendom claimen over de content en/of materialen geplaatst op het account van Gebruiker. Met andere woorden, de data van Gebruiker zijn en blijven altijd zijn/haar eigendom. In het geval van een proefabonnement en abonnement met een duur korter dan een volledig boekjaar kan Gebruiker tot 1 jaar na stopzetten van het account over deze data beschikken. Indien Gebruiker een volledig boekjaar deelnemer is geweest, worden de gegevens gedurende 1 jaar bewaard, tenzij Gebruiker expliciet schriftelijk verzoekt om vernietiging van gegevens en zelf de bewaarplicht en correcte notering voor zijn of haar rekening neemt.
 • 8.4 Het is niet toegestaan om HTML en/of CSS en/of afbeeldingen te (her)gebruiken voor eigen of commercieel gebruik zonder uitdrukkelijke toestemming van Booqy.
 • 8.5 Het is Gebruiker niet toegestaan om een aanduiding van de intellectuele eigendomsrechten van Booqy te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken. Het is Gebruiker tevens niet toegestaan activiteiten te ontwikkelen die gebaseerd zijn of lijken op de door Booqy ontwikkelde intellectuele eigendom en/of diensten.
 • 8.6 Het is Gebruiker niet toegestaan enig merk, ontwerp of domeinnaam van Booqy of een daarmee overeenstemmende naam of teken te gebruiken of te registreren in enig land, waar dan ook ter wereld.
 • 8.7 Indien naar het oordeel van Booqy aannemelijk is dat door Booqy onder het Abonnement ter beschikking gestelde content inbreuk maakt op enig recht van een derde, is Booqy gerechtigd, naar eigen keuze, 1) zorg te dragen dat Gebruiker gebruik kan blijven maken van de geleverde content, of 2) levering van de desbetreffende content te staken tegen terugbetaling van eventueel reeds betaalde bedragen, verminderd met het bedrag ter hoogte waarvan Gebruiker door het gebruik van de content gebaat is geweest, of 3) de levering van de desbetreffende content te staken, of 4) op zijn kosten de geleverde content door Gebruiker te laten retourneren tegen terugbetaling van de ter zake door Gebruiker betaalde bedragen, onder aftrek van een redelijke vergoeding voor gebruik gedurende de desbetreffende periode, of 5) naar het redelijke oordeel van Booqy gelijkwaardige content ter beschikking te stellen. Iedere verdergaande aansprakelijkheid, verplichting tot nakoming of verplichting tot schadevergoeding is uitgesloten.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 • 9.1 Indien Booqy aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 • 9.2 Booqy, of haar leveranciers zijn niet aansprakelijk voor enige indirecte of gevolgschade of enige andere schade als gevolg van verhindering tot gebruik, verlies van gegevens of gederfde winst, hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van nalatigheid, of onrechtmatige daad, als gevolg van of in verband met het gebruik of de prestaties van de documenten, Diensten of informatie vanuit de Diensten.
 • 9.3 Booqy is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Booqy is uitgegaan van door gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 • 9.4 Booqy is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 • 9.5 Indien Booqy aansprakelijk is, is zij uitsluitend aansprakelijk voor de directe schade opgesomd in 9.6.
 • 9.6 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  • 1) De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  • 2) De eventuele kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Booqy aan het Abonnement te laten beantwoorden, voor zover deze aan Booqy toegerekend kunnen worden;
  • 3) Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover gebruiker aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 • 9.7 De aansprakelijkheid voor de directe schade zoals benoemd in dit artikel is beperkt tot een bedrag gelijk aan maximaal de aan Gebruiker in rekening gebrachte vergoeding voor haar Diensten over de afgelopen 12 maanden.

Artikel 10 Vrijwaring

 • 10.1 Gebruiker vrijwaart Booqy voor eventuele aanspraken van derden, de kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van het Abonnement schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Booqy toerekenbaar is.

Artikel 11 Privacy

 • 11.1 Gebruiker wordt geacht kennis te hebben genomen van het privacy beleid van Booqy en in te stemmen met de daarin beschreven verwerkingen van zijn of haar persoonsgegevens.
 • 11.2 Booqy houdt zich in alle gevallen van gegevensverwerking aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.
 • 11.3 Gebruiker is ervan op de hoogte dat Booqy de persoonsgegevens van Gebruiker verwerkt, het internetadres van de Website waar Gebruiker vandaan komt en de Diensten die Gebruiker heeft besteld. Booqy slaat deze gegevens op in een databank die wordt gebruikt voor de uitvoering van de Diensten waaronder mede begrepen maatregelen om de Diensten aan Gebruiker te verbeteren en het verstrekken van informatie of aanbiedingen aan Gebruiker.
 • 11.4 Gebruiker mag de gegevens die Booqy over hem heeft verzameld desgewenst inzien en laten corrigeren. Gebruiker heeft het recht Booqy te vragen daarvoor in aanmerking komende gegevens van Gebruiker te verwijderen of af te schermen. Booqy zal op dit verzoek binnen 4 (vier) weken beslissen, na afweging van het betrokken belang van Booqy en het privacybelang van Gebruiker en zal, in geval van een besluit tot afscherming of verwijdering, Gebruiker informeren in hoeverre daardoor het gebruik dat Gebruiker van de Diensten maakt, kan worden beperkt of verhinderd.

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen

 • 12.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Booqy partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 • 12.2 Geschillen tussen Booqy en Gebruiker zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter van de echtbank Rotterdam.

Artikel 13 Overige Voorwaarden

 • 13.1 Booqy streeft naar een zo hoog mogelijke up time. In het geval van overmacht kan Booqy hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Voor (de gevolgen van) onbeschikbaarheid van de Diensten kan Booqy echter niet aansprakelijk worden gesteld tenzij er sprake is van grove schuld of nalatigheid.
 • 13.2 Booqy maakt gebruik van producten en zijn/haartverlening (hardware, software, netwerk, data opslag enz.) van derde partijen voor het leveren van haar Diensten. Ter zake draagt Booqy geen aansprakelijkheid.
 • 13.3 Gebruiker zal Booqy niet proberen te hacken en/of websites op zetten welke zich voordoen als onderdeel van de Website van Booqy.
 • 13.4 Gebruiker zal geen delen van de Website in zijn geheel reproduceren, kopiëren, dupliceren, verkopen of doorverkopen zonder uitdrukkelijke toestemming van Booqy.
 • 13.5 Gebruiker zal de Website niet gebruiken voor het plaatsen of versturen van ongevraagde content/e-mail (SPAM).
 • 13.6 Gebruiker zal geen wormen en/of virussen en/of andere vormen van destructieve code plaatsen op de Website.
 • 13.7 Booqy streeft ernaar, maar garandeert niet, dat
  • 1) Booqy voldoet aan de specifieke wensen van Gebruiker,
  • 2) haar Service een correcte werking heeft,
  • 3) fouten in haar service worden verbeterd.
 • 13.8 Vragen over de Algemene voorwaarden kunnen gesteld door middel van het sturen van een email aan (info@booqy.nl)