Privacy Statement

NMBS B.V. (hierna: Booqy) respecteert en beschermt de privacy van alle bezoekers van haar website http://www.Booqy.nl (hierna: “website”). Booqy hecht veel belang aan uw privacy. Daarom hebben wij een Privacy beleid opgesteld dat beschrijft hoe wij uw gegevens verzamelen, gebruiken, openbaar maken, overdragen en bewaren. Neemt u even de tijd om te lezen hoe wij te werk gaan wat betreft onze privacy praktijken en laat ons weten als u vragen zou hebben.

Het verzamelen en gebruik van persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens zijn gegevens die toelaten om een bepaalde persoon te identificeren of te contacteren. U kunt gevraagd worden om uw persoonlijke gegevens te verstrekken op elk moment dat u in contact treedt met Booqy of met een aan Booqy gelieerde onderneming. Booqy en de aan haar gelieerde ondernemingen mogen deze persoonlijke gegevens met elkaar delen en gebruiken in overeenstemming met dit Privacy beleid. Hier vindt u enkele voorbeelden van het type van persoonlijke gegevens dat Booqy kan verzamelen en hoe we deze persoonlijke gegevens kunnen gebruiken.

Welke persoonlijke gegevens wij verzamelen

Wij kunnen een verscheidenheid aan informatie verzamelen, met inbegrip van uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, contactvoorkeuren en bankgegevens wanneer u een Booqy ID aanmaakt, een software-update downloadt of deelneemt aan een online onderzoek.

Hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken

De persoonlijke gegevens die wij verzamelen laten ons toe om u op de hoogte te houden van de recentste aankondigingen met betrekking tot Booqy producten, software-updates en komende evenementen. Het helpt ons ook om onze diensten, inhoud en advertenties te verbeteren. Als u niet op onze mailinglist wenst te staan, kunt u dat zelf aangeven door uw voorkeuren aan te passen. Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens ook om ons te helpen bij het ontwikkelen, leveren en verbeteren van onze producten, diensten, inhoud en advertenties. Van tijd tot tijd kunnen we uw persoonlijke gegevens gebruiken om u belangrijke kennisgevingen te zenden, zoals berichten omtrent aankopen en wijzigingen aan onze algemene voorwaarden en beleid. Aangezien deze informatie belangrijk is voor uw interactie met Booqy, kunt u er niet voor kiezen om deze berichten niet te ontvangen.
We kunnen uw persoonlijke gegevens ook gebruiken voor interne doeleinden zoals audits, analyse van gegevens en onderzoek om de producten, diensten en klantencommunicatie van Booqy te verbeteren.

Het verzamelen en gebruik van niet-persoonlijke gegevens

We verzamelen ook niet-persoonlijke gegevens (gegevens van zodanige aard dat het niet mogelijk is om een directe associatie met een specifiek individu te maken). We kunnen niet-persoonlijke informatie voor eender welk doeleinde verzamelen, gebruiken, overdragen en openbaar maken. Hierna volgen voorbeelden van niet-persoonlijke informatie die we verzamelen en hoe we deze kunnen gebruiken. We kunnen informatie verzamelen zoals beroep, taal, postcode, netnummer, Unique Device Identifier, locatie en de tijdszone waar een product van Booqy gebruikt wordt zodat we het consumentengedrag beter kunnen begrijpen en onze producten, diensten en advertenties kunnen verbeteren.
En ten slotte kunnen we ook gegevens verzamelen omtrent de activiteiten van klanten op onze website en met betrekking tot onze producten en diensten. Deze informatie wordt samengevoegd en gebruikt om ons te helpen meer bruikbare informatie te verstrekken aan onze klanten en om te begrijpen voor welke delen van onze website, producten en diensten het meeste belangstelling bestaat. Bijeengevoegde informatie wordt beschouwd als niet-persoonlijke informatie voor de doeleinden van dit Privacy beleid.
Als we niet-persoonlijke gegevens combineren met persoonlijke gegevens, zal de gecombineerde informatie behandeld worden als persoonlijke informatie zolang de informatie gecombineerd blijft.

Cookies en andere technologieën

De website, online diensten, interactieve toepassingen, e-mailberichten en advertenties van Booqy kunnen gebruikmaken van “cookies” en andere technologieën zoals pixeltags en web bakens. Deze technologieën helpen ons om beter het gedrag van de gebruiker te begrijpen, maken ons duidelijk welke delen van onze website door mensen bezocht werden en vergemakkelijken en meten de effectiviteit van advertenties en opzoekingen via het web. Wij behandelen de informatie verzameld door cookies en andere technologieën als niet-persoonlijke gegevens. Echter, in de mate dat IP-adressen of gelijkaardige identificateurs beschouwd worden als persoonlijke gegevens door de lokale wetgeving, zullen we ook deze identificateurs als persoonlijke gegevens behandelen. Evenzo zullen we gecombineerde informatie als persoonlijke gegevens behandelen voor de doeleinden van dit Privacy beleid, in de mate dat niet-persoonlijke gegevens gecombineerd worden met persoonlijke gegevens.

Booqy en haar partners maken ook gebruik van cookies en andere technologieën om persoonlijke gegevens te herinneren als u onze website, online diensten en toepassingen gebruikt. Ons doel in zulke gevallen is om uw ervaring met Booqy meer gepast en persoonlijk te maken. Als wij bijvoorbeeld uw voornaam weten, kunnen wij u persoonlijk aanspreken wanneer u de Booqy omgeving de volgende keer bezoekt. En aan de hand van uw contactgegevens, productserienummers en informatie over uw computer of apparaat kunnen wij uw producten registreren, uw besturingssysteem aan uw wensen aanpassen, producten als iCloud voor u instellen en u een optimale service bieden.

U kunt cookies uitschakelen. In Safari doet u dat als volgt: Ga naar ‘Voorkeuren’ > ‘Privacy’ en geef aan dat u alle cookies wilt blokkeren. Als je een andere browser gebruikt, neemt u contact op met uw provider als u wilt weten hoe u cookies kunt uitschakelen. Als u cookies hebt uitgeschakeld, zijn bepaalde functies op de Booqy website niet langer beschikbaar. Zoals op de meeste websites, wordt bepaalde informatie automatisch verzameld en in logbestanden bewaard. Deze informatie betreft IP-adressen, het type browser en de taal, de internetaanbieder, verwijs- eindpagina’s, het besturingssysteem, datum- en tijdstempels en clickstream gegevens.

In sommige van onze e-mailberichten, wordt gebruik gemaakt van een zogenaamde “doorklik-URL” naar inhoud op een andere Booqy website. Als u op een dergelijke URL klikt, wordt u via een onderscheiden webserver geleid naar de bestemmingspagina op onze website. Wij houden deze doorklikgegevens bij om te bepalen naar welke onderwerpen uw interesse uitgaat en om het effect van de communicatie met onze klanten te meten. Als u hiertegen bezwaar hebt, dient u geen tekst- of grafische koppelingen in e-mailberichten aan te klikken. Aan de hand van pixeltags kunnen wij u e-mailberichten sturen in een formaat dat geschikt is voor u en vaststellen of u het e-mailbericht geopend heeft. We kunnen deze informatie gebruiken om de berichten die we zenden aan klanten te verminderen of stop te zetten.

Dienstverleners

Booqy deelt nooit persoonlijke gegevens met derden, tenzij u toestemming geeft, aan bedrijven die diensten verschaffen zoals informatieverwerking, kredietverlening, de afhandeling van bestellingen van klanten, de levering van producten, het beheer en de bewerking van klantengegevens en klantendienstverlening. Deze bedrijven zijn verplicht om uw gegevens te beschermen en kunnen gelokaliseerd zijn overal waar Booqy actief is.

Bescherming van persoonlijke gegevens

Booqy neemt voorzorgen –met inbegrip van administratieve, technische en fysieke maatregelen- om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, diefstal en misbruik, alsook tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging. De Booqy online dienst gebruikt SSL-versleuteling (Secure Sockets Layer) op alle webpagina’s waar persoonlijke gegevens verzameld worden. Om vertrouwelijke informatie aankopen te doen op deze diensten, dient u een browser te gebruiken die SSL ondersteunt zoals Safari, Firefox of Internet Explorer. Hiermee wordt de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens gewaarborgd als ze via het internet worden verstuurd.
Wanneer u gebruik maakt van sommige Booqy producten, diensten of toepassingen of berichten post op een Booqy forum, chat room of sociale netwerkdienst, zijn de persoonlijke gegevens die u deelt zichtbaar voor andere gebruikers en kunnen ze door hen gelezen, verzameld of gebruikt worden. U bent verantwoordelijk voor de persoonlijke gegevens die u verkiest weer te geven in deze omstandigheden. Als u bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres weergeeft in een bericht op een forum, wordt deze informatie publiek. Gelieve voorzichtig te zijn indien u gebruik maakt van deze functies.

Integriteit en het bewaren van persoonlijke gegevens

Booqy maakt het makkelijk voor u om uw persoonlijke gegevens correct, volledig en up-to-date te houden. We zullen uw persoonlijke gegevens bewaren gedurende de periode die nodig is om de doeleinden zoals beschreven in dit Privacy beleid te vervullen tenzij een langere bewaartermijn vereist is of toegelaten is bij wet.

Toegang tot uw persoonlijke gegevens

U kan helpen verzekeren dat uw contactinformatie en voorkeuren correct, volledig en up-to-date zijn door in te loggen op uw account. Wat andere persoonlijke gegevens betreft, doen we de nodige inspanningen om u toegang te verlenen zodat u ons kunt verzoeken om de gegevens te verbeteren als deze foutief zijn of om de gegevens te verwijderen tenzij Booqy deze wettelijk moet bijhouden of voor legitieme zakendoeleinden. We mogen weigeren verzoeken te verwerken indien ze onredelijk repetitief zijn, een disproportionele technische inspanning vereisen, de privacy van anderen in het gedrang brengen, extreem onpraktisch zijn of indien toegang niet vereist wordt door de lokale wetgeving. Verzoeken tot toegang, verbetering of verwijdering kunnen gericht worden aan de regionale Privacy e-mailadressen.

Diensten op basis van locatie

Om diensten op basis van locatie te verschaffen op Booqy producten, kunnen Booqy en haar partners en licentienemers precieze locatiegegevens, met inbegrip van de reële tijd geografische locatie van uw Booqy computer of apparaat verzamelen, gebruiken en delen. Deze locatiegegevens worden anoniem verzameld in een vorm die u niet persoonlijk identificeert en wordt door Booqy en haar partners en licentienemers gebruikt om locatie-gebaseerde producten en diensten te verstrekken en te verbeteren.

Sites en diensten van derde partijen

De websites, producten, toepassingen en diensten van Booqy kunnen koppelingen bevatten naar de websites, producten en diensten van derde partijen. Onze producten en diensten kunnen ook gebruik maken van de producten of diensten van derde partijen of deze aanbieden – zoals bijvoorbeeld een toepassing van een derde partij voor een mobiele telefoon. Informatie die wordt verzameld door derde partijen, die locatiegegevens en contactgegevens kunnen bevatten, worden beheerd door hun privacy regelementen. Wij moedigen u aan om kennis te nemen van de privacy regelementen van deze derde partijen.

Internationale gebruikers

Informatie die u verstrekt kan overgedragen worden of geraadpleegd worden door entiteiten over heel de wereld zoals beschreven in dit Privacy beleid. De persoonlijke gegevens van gebruikers die woonachtig zijn in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) worden beheerd door NMBS B.V. en verwerkt.

De toewijding van ons bedrijf m.b.t. uw privacy

Om er zeker van te zijn dat uw persoonlijke gegevens veilig zijn, communiceren we onze privacy- en veiligheidsrichtlijnen aan de werknemers van Booqy en handhaven we stringent de privacy waarborgen binnen onze onderneming.

Vragen over privacy

Als u vragen of opmerkingen hebt over het privacy beleid van Booqy of de verwerking van gegevens, kunt u contact met ons opnemen. Het Privacy beleid van Booqy kan af en toe gewijzigd worden. Indien het beleid op substantiële wijze gewijzigd wordt, wordt hiervan melding gemaakt op onze website en wordt het bijgewerkte Privacy beleid op de website geplaatst.